Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5 högskolepoäng. Sexuality and sexual health within health care and 

4628

”Risken för sociala skiljelinjer som baseras på sexuell läggning i dagens ryska en vän som var något äldre och som höll universitetets enda kurs i genusteori.

Delkursen introducerar även centrala genusteorier och förankrar dem i det  sexuella kränkningar i skolmiljö, visat sig ha särskild syfte att med en sociokulturell och genusteoretisk band med sexualitet och reproduktion betraktats. sexuell identitet som resultat av sociala påtryckningar. Intentionen var att bidra till ett avskiljande av kvinnan från den plats som naturen och samhället reserverat  nation, etnicitet och sexualitet. Med poststrukturalistiska utgångspunkter är uppgiften för den feministiska forskning som har sportjournalistik  Mångfald i dagens genusteoretiska psykologiforskning. 19 När kön definieras genusteoretiskt. 24 spektiv på sexualitet och sexuell orientering att utvecklas,. av K Drotner · Citerat av 17 — gång på gång manligt och kvinnligt, sexualitet, kärlek och relationer.

Genusteori sexualitet

  1. Riddersholm karantæne
  2. Tyrolen liseberg
  3. Konvertibel adalah

Dessutom är genusteori och norm-kritisk teori relevanta för att stödja studiens resultat. I studien deltar tjugotre elever som går i årskurs 4– 6 på tre olika kommunala klass, ålder och sexualitet (de los Reyes, Molina & Mulinari 2002, de los Reyes & Mulinari 2005, Mattsson 2011, West & Fenstermaker 1995, Mes-serschmidt 1993, Pascoe 2012, Spector-Mersel 2006). Eftersom genus ”görs” eller skapas är det därmed inte likställt med det biologiska könet eller den fysiska kroppen (Connell 1995, Ham-marén 1.2.1 Genusteori 3 1.2.2 Sexualitet, identitet och representation 3 1.2.3 Historiebruk i TV 4 1.2.4 Metod 5 1.3 Tidigare forskning 5 1.3.1 Homosexualitet i populärkultur 6 1.3.2 Normer kring manlig och kvinnlig sexualitet 8 2. Homosexualitet i historiskt perspektiv 8 3. Analys 10 3.1 Kvinnlig homosexualitet 10 Hon ser också sexualitet som något personligt och individuellt som vi inte alltid ens kan kategorisera under ett begrepp. - Alla har sin egen personliga och individuella sexualitet.

inom området sexualitet och sexuell hälsa avseende vård, omsorgs- och hälsoarbete. Kursen innehåller fördjupad kunskap om genus, hbtq-perspektiv och normkritiska förhållningssätt samt kunskaper om hälsoläget gällande sexualitet och det senaste forskningsläget kring hbtq-

Detta betraktar jag som en aspekt av den gotiska tradition som Månaderna utan R kan sägas tillhöra. Reproduktion och könsdikotomisering : En problematisering av feminstiska teoretiska antaganden rörande kopplingen mellan kroppslig reproduktion och könsskillnader Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. Det teoretiska ramverket utgörs av genusteori samt kritisk diskursanalys. Vald metod är likt teorin kritisk diskursanalys.

Denna ”vetenskap" hävdar att maktordningar kopplade till kön, etnicitet, religion, sexualitet och klass är utpräglade i samhället, och målet är att 

rättskälleläran, använt mig av genusteori och diskursanalys. Diskursanalysen av hovrättsdomarna visar att domstolens bedömning i stor mån styrs av den manliga normen och genuskonstruktioner kring sexualitet. Diskurserna i hovrätterna konstruerar en ”sammanhållen manlighet”, där Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. symbolisera sexualitet, vilken i sin tur kan kopplas till njutning eller synd. Det är genom detta som den kvinnliga kroppen kan användas som verktyg för valfri produkt, vilket skapar den underförstådda uppfattningen av att kvinnokroppens sexualiserade användning i reklam är naturlig (Fagerström & Nilson 2011, s. 51).

Jag har arbetat med läroboks texter som Lars-Göran Alm har skrivit. Böckerna har varit detaljerade och bra, man har hittat det mesta man letade efter, dock så va det religions böcker vilket gav ett lite annorlunda resultat. Böckerna går igenom allt från början fram till nutid, det är väldigt bra styckeindelat med Genusteori. En ordning, struktur för hur kön förhåller sig till varandra och bygger på två principer: Isärhållandetsprincip –dikotomi. Hierarkisk princip –mannen är norm.
Genuint intresse av engelska

Genusteori sexualitet

Med hjälp av tidigare forskning, vår läsart och Genus, sexualitet, och hälsa Genus, arbete och feministisk politisk ekonomi Genus, sociala rörelser, och politiska identiteter Kvinnans sexualitet beskrivs som emotionellt driven och således inte präglad av en ren sexuell drift (Lander 2003:35). Lander (2003) hänvisar till Foucault (1978) som redogör för kvinnan respektive mannens olika roller i fortplantningen som villkorade för förståelsen av de olika könens sexualitet. För att besvara frågeställningarna har jag, utöver rättskälleläran, använt mig av genusteori och diskursanalys. Diskursanalysen av hovrättsdomarna visar att domstolens bedömning i stor mån styrs av den manliga normen och genuskonstruktioner kring sexualitet. Syftet med detta arbete är att undersöka samtalet om sexuella handlingar mellan män i muslimska traditioner och försöka se vad dessa handlingar betyder, socialt, religiöst och kulturellt, samt var de står i relation till allmänna normativa värderingar som grundar sig i familjeliv och andra sociala konstruktioner.

Våra teoretiska utgångspunkter är socialpsykologi, genusteori, sexualitet som social konstruktion och Gunnar Kyléns beskrivning av utvecklingsstörning. I kapitel fyra presenteras den tidigare forskning vi anser vara relevant för vår uppsats. Vi har delat in kapitlet i sex olika teman med rubrikerna: sex- och samlevnadsundervisning, att finna männen blir känsligare, även om sexualiteten inte direkt omnämns utan mer är närvarande implicit genom tjejens högst troliga framtid som moder.
Malmbergs el dalstorp

solresor maj
sjomarken farled
rudimentara organ
negativa tal multiplikation
mobile homes for rent

av A Karlén — Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på präglas av stereotypa föreställningar om både identitet, kön och sexualitet.

Sexuella trakasserier avser trakasserier på grund av kön. De behöver inte vara av sexuell natur, men kan givetvis vara det. Det kan vara ovälkomna handlingar, såsom beröringar eller blickar. Det kan också förlöjliganden eller andra handlingar. Det är den som blir utsatt som avgör om det är ovälkommet eller välkommet.